Mr. Raj Kumar Shrestha
Chairman
Mrs. Renuka Shrestha
Member
Mrs. Neeva Shrestha
Member
Mr. Surendra Keshar Amatya
Independent Member
Mrs. Babita Shrestha
Member